Voir les termes et conditions de l'action en Français

Actievoorwaarden

In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Actie   Gratis ROYAL CANIN® Puppy of Kitten-kennismakingspakket inclusief korting op een eerste aankoop  ROYAL CANIN® puppy- of kittenvoeding.
Deelnemer    De natuurlijke persoon die aan de Actie deelneemt.
Gegevens   De persoonsgegevens van Deelnemer die Royal Canin Belux N.V. in het kader van de Actie van Deelnemer verkrijgt.

            

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie 'Gratis ROYAL CANIN® Puppy of Kitten-kennismakingspakket inclusief korting op een eerste aankoop  ROYAL CANIN® puppy- of kittenvoeding' die wordt georganiseerd door Royal Canin Belux N.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem'.
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de actiewebsite  ('Website').

2. Aanvragen Puppy en/of Kittenpakketten

 1. Het aanvragen van een ROYAL CANIN® puppy en/of kittenpakket is uitsluitend mogelijk via het aanvraagformulier op de actiewebsite
  1. puppypakket >  https://acties.royalcanin.nl/belux/pakketaanvragen/start-puppypakket?language=be
  2. kittenpakket > https://acties.royalcanin.nl/belux/pakketaanvragen/start-kittenpakket?language=be
 2. Aanvrager is verplicht om de Gevraagde Gegevens in te vullen op het formulier. Zonder deze Gegevens kan aan de pakketaanvraag geen gevolg worden gegeven.
 3. Aanvragen is uitgesloten voor een ieder die niet woonachtig is in Belgïe of Luxemburg.
 4. Aanvrager dient akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 5. Per persoon/gezin kunnen maximaal twee (2) ROYAL CANIN® pakketten per 12 maanden worden aangevraagd.
  1. Maximaal één (1) puppypakket en maximaal één (1) kittenpakket..

3. Wijze van deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een puppy- of kittenpakket heeft aangevraagd en ontvangen of een e-mail van ROYAL CANIN® heeft ontvangen met daarin een link en unieke validatiecode voor deze actie.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk na invullen van het aanmeldformulier op: royalcanin.be/10-cashback-puppy-2022 of royalcanin.be/10-cashback-kitten-2022,
 3. Deelnemer is verplicht de gevraagde Gegevens in te voeren. Zonder deze Gegevens kan geen uitvoering worden gegeven aan de Actie.
 4. De cashback waarop aanspraak kan worden gemaakt betreft korting op het aankoopbedrag van één verpakking droge puppyvoeding vanaf 1,5kg of droge kittenvoeding vanaf 2kg. Het type korting hangt af van het type giftcard dat in het puppy- of kittenpakket zit.
 5. De actie geldt uitsluitend voor ROYAL CANIN® puppyvoedingen vanaf 1,5kg en kittenvoedingen vanaf 2kg die bij Royal Canin Belux erkende dierenspeciaalzaken, dierenartspraktijken of online verkooppunten in België of Luxemburg verkocht worden.
 6. De volgende ranges zijn uitgesloen van deelname:
  1. Bonusverpakkingen (bijvoorbeeld 15kg + 3kg gratis).
  2. Natvoedingen.
 7. De cashback is niet geldig i.c.m. andere acties.
 8. Per persoon, adres en rekeningnummer kunnen maximaal twee (2) cashback-aanvragen worden ingediend.
  1. Er kan maximaal één (1) cashback worden ingediend op puppyvoeding en maximaal één (1) cashback op kittenvoeding.
  2. Per aanvraag wordt maximaal één (1) verpakking vergoed.
 9. Op het kassaticket/de factuur dienen de volgende gegevens goed zichtbaar te zijn
  1. Naam en plaats/website van een Royal Canin Belux N.V. erkend fysiek of online verkooppunt.
  2. Het kassaticket/de factuur waarop de aankoopdatum + tijdstip, de naam van het product en de aankoopprijs duidelijk staan vermeld.
 10. Indien er meerdere verpakkingen op het kassaticket/ de factuur zijn vermeld, zal het hoogste aankoopbedrag worden vergoed.
 11. Na controle van de verstrekte (contact)gegevens en de kassaticket/factuur wordt het cashback bedrag waar de desbetreffende Deelnemer aanspraak op kan maken binnen twee weken (2) uitgekeerd aan de Deelnemer door overschrijving naar het opgegeven IBAN-nummer. Overschrijving vindt alleen plaats naar een Belgische of Luxemburgse bankrekening.
 12. De Deelnemer dient het originele kassaticket/de factuur goed te bewaren totdat hij/zij het te retourneren aankoopbedrag heeft ontvangen. Indien de Deelnemer het originele kassaticket niet binnen één (1) week nadat Royal Canin hierom heeft verzocht, kan overleggen – als bewijs van rechtmatige deelname – kan Royal Canin de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op teruggave van het aankoopbedrag of enige (schade)vergoeding.
 13. Wanneer onverhoopt binnen voornoemde termijn het geldbedrag niet is ontvangen op het opgegeven IBAN-nummer, dan kan dit tot uiterlijk 6 weken na afloop van Actieperiode gemeld worden aan Royal Canin via het contactformulier op www.royalcanin.be

4. Diversen

 1. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in België of Luxemburg, (b) voor medewerkers van Royal Canin, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 2. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste aankoopbonnen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.

5. Aansprakelijkheid

 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website van Royal Canin of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van het kassaticket/de factuur.
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Dierenspeciaalzaken en Dierenartsenpraktijken.

6. Privacy

 1. Voor deelname aan de Actie kan Royal Canin aan de Deelnemer om Gegevens vragen. Deze Gegevens worden gebruikt om de Actie aan te bieden en uit te voeren.
 2. Gegevens van Deelnemer worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Actie.
 3. Royal Canin gaat zeer zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.Zie hiervoor het Mars-Royal Canin Privacystatement.

7. Slotbepalingen

 1. Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website.
 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier.
 3. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.


© Royal Canin Belux N.V. –  1 maart 2023


Gratis ROYAL CANIN® pakket boordevol advies en voordeel!

 • Een zakje ROYAL CANIN® natvoeding voor uw puppy of kitten

 • Een exclusieve giftcard t.w.v. €10,- geldig op de ROYAL CANIN® puppy- of kittenvoeding

 • 'Mijn Eerste Jaar'-boek vol met weetjes, tips en ruimte voor uw favoriete foto's 

 • Informatie over de juiste ROYAL CANIN® voeding