Actievoorwaarden

In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

Actie: Vraag een ROYAL CANIN® kennismakingspakket aan voor rasspecifieke honden- en kattenvoeding en ontvang 25% cashback op je eerste aankoop van ROYAL CANIN® rasspecifieke voeding. 
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan de Actie deelneemt.
Gegevens: De persoonsgegevens van Deelnemer die Royal Canin Nederland B.V. in het kader van de Actie van Deelnemer verkrijgt.

I. Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ROYAL CANIN®  Actie op rasspecifieke honden- en kattenvoeding, die wordt georganiseerd door Royal Canin Nederland B.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel', KvK-nummer: 16040100 (‘Actie’).
2.    Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
3.    Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.royalcanin.nl/pakketten ('Website').

II. Wijze van deelname

3.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die een rashonden- of raskattenpakket heeft ontvangen of een e-mail van ROYAL CANIN® heeft ontvangen met daarin een link voor deze actie. 
4.    Deelname aan de Actie is mogelijk na invullen van het aanmeldformulier op: www.royalcanin.nl/cashback-rashond of www.royalcanin.nl/cashback-raskat of via het insturen van de kassabon per post. Zie punt IV. 
5.    Deelnemer is verplicht de gevraagde Gegevens in te voeren. Zonder deze Gegevens kan geen uitvoering worden gegeven aan de Actie.
6.    De cashback waarop aanspraak kan worden gemaakt betreft 25% korting op het aankoopbedrag van één verpakking van rasspecifieke voeding.   
7.    De actie geldt voor alle ROYAL CANIN® rasspecifieke voedingen voor zowel hond als kat.
8.    Bonusverpakkingen (bijvoorbeeld 15kg + 2kg gratis) zijn uitgesloten van deelname.
9.    De cashback is niet geldig i.c.m. andere acties.
10.    De Actie geldt op aankopen bij alle verkooppunten van ROYAL CANIN® rasspecifieke voeding.  
11.    Per persoon, adres en rekeningnummer kunnen maximaal twee (2) cashback-aanvragen worden ingediend. Per ras kan er maximaal één (1) cashback worden ingediend. Per aanvraag wordt maximaal één (1) verpakking vergoed. 
12.    Op de kassabon/factuur dient de naam van de aangekochte rasspecifieke voeding duidelijk te zijn vermeld. Indien er meerdere rasspecieke verpakkingen op de kassabon / factuur zijn vermeld, zal het hoogste aankoopbedrag worden vergoed.
13.    Na controle van de verstrekte (contact)gegevens en de kassabon/factuur wordt het cashback bedrag waar de desbetreffende Deelnemer aanspraak op kan maken binnen drie weken (3) uitgekeerd aan de Deelnemer door overboeking naar het opgegeven IBAN-nummer. Overboeking vindt alleen plaats naar een Nederlandse betaalrekening (niet zijnde een spaar- of kinderrekening).
14.    De Deelnemer dient de originele kassabon/factuur goed te bewaren totdat hij/zij het te retourneren aankoopbedrag heeft ontvangen. Indien de Deelnemer de originele kassabon niet binnen één (1) week nadat Royal Canin hierom heeft verzocht, kan overleggen – als bewijs van rechtmatige deelname – kan Royal Canin de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op teruggave van het aankoopbedrag of enige (schade)vergoeding.
15.    Wanneer onverhoopt binnen voornoemde termijn het geldbedrag niet is ontvangen op het opgegeven IBAN-nummer, dan kan dit tot uiterlijk 6 weken na afloop van Actieperiode gemeld worden aan Royal Canin via het contactformulier.

III. Inzenden van de kassabon per post

16.    Indien de Deelnemer de kassabon/factuur per post wenst te verzenden, kan dat naar onderstaand adres:

Hokra Marketing Services
t.a.v. Royal Canin Rasspecifieke voeding Cashback actie
Postbus 378
4200 AJ Gorinchem
royalcanin@hokra.nl

De volgende gegevens moeten bij de kassabon/factuur toegevoegd worden:

Gegevens kassabon en product
-    De kassabon/factuur (waarop de aankoopdatum + tijdstip, de naam van het product en de aankoopprijs duidelijk staat vermeld)
-    De 13 cijfers van de streepjescode van de voeding (een foto mag ook)
-    Heb je de voeding in de dierenspeciaalzaak of online gekocht?
-    Naam van het verkooppunt + plaats of website.

Persoonlijke gegevens
-    Aanhef (De Heer/ Mevrouw)
-    Voornaam
-    Achternaam
-    Straat + huisnummer + toevoeging
-    Postcode + woonplaats
-    E-mailadres
-    IBAN-nummer
-    Tenaamstelling van het IBAN-nummer

Gegevens van de kat of hond
-    Naam
-    Geboortedatum
-    Ras

Overig
-    Graag je handtekening om akkoord te gaan met de actievoorwaarden 
Let op: zonder handtekening/akkoord gaan met de actievoorwaarden kunt u niet deelnemen aan de actie
-    Wil je op de hoogte gehouden worden van Royal Canin nieuws (nieuwsbrief per e-mail)? Ja/ Nee.

IV. Diversen

14. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van Royal Canin, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
15. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste aankoopbonnen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.

V. Aansprakelijkheid

17.    Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website van Royal Canin of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
18.    Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de kassabon/factuur.
19.    Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
20.    Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Dierenspeciaalzaken.

VI. Privacy

21.    Voor deelname aan de Actie kan Royal Canin aan de Deelnemer om Gegevens vragen. Deze Gegevens worden gebruikt om de Actie aan te bieden en uit te voeren.
22.    Gegevens van Deelnemer worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Actie.
23.    Royal Canin gaat zeer zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

VII. Slotbepalingen

24.    Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website. 
25.    In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier. 
26.    Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Royal Canin Nederland B.V. –  6 januari 2020
 


Wat kun je van het pakket verwachten?

  • Leer je ras kennen met de unieke mini-encyclopedie
  • Informatie over de juiste voeding
  • 25% kennismakingsvoordeel op rasspecifieke voeding